rabla

In perioada 30 aprilie – 1 septembrie 2014, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiunea de înscriere în vederea acceptării proprietarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

Dosarul de acceptare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii. Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
– denumirea completă a proprietarului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
– titlul: “Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2014″ – proprietar – persoană juridică/proprietar – operator economic fără personalitate juridică;
– perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

Atrag respingerea dosarului de acceptare:
– documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
– lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
– neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului;
– netransmiterea în termen de 5 zile lucrătoare a clarificărilor şi/sau a informaţiilor solicitate de către comisia de acceptare.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:
– unitatea administrativ-teritorială;
– unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
– instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
– organizaţia neguvernamentală;
– unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
– operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;
– societăţi profesionale cu răspundere limitată, înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;
– unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– operatori economici fără personalitate juridică.

La întocmirea dosarului de acceptare trebuie să aveţi în vedere corelarea Ordinului nr. 364 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” cu Ordinul nr. 447 din 4 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Lista proprietarilor persoane juridice acceptaţi în Program, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii. Proprietarul acceptat se poate înscrie la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista publicată pe site-ul Autorităţii.

Solicitarea tichetelor electronice de către proprietarii persoane juridice ale căror dosare au fost acceptate de către Autoritate se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a anului de desfăşurare a programului. Producătorul validat emite proprietarului acceptat nota de înscriere în baza dosarului de participare constituit de către acesta, conform anexei nr. 4.2. (astfel cum a fost modificată prin Ordinul MMSC nr. 447/2014), şi constă în:
– identificarea proprietarului acceptat;
– identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate, – introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor:
– atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon);
– datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate);
– celorlalte date prevăzute în Anexa nr. 4.2. (astfel cum a fost modificată prin Ordinul MMSC nr. 447/2014).

Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului. În perioada de valabilitate a Notei de înscriere, proprietarul înscris se prezintă la producătorul validat în vederea completării dosarului de participare cu următoarele documente:
a) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie certificate “conform cu originalul”;
b) certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original.

În urma verificării şi constatării corectitudinii conţinutului certificatelor de distrugere şi de radiere, producătorul validat menţionează în cuprinsul notei de înscriere data completării dosarului de participare, după care o restituie proprietarului înscris. În perioada de valabilitate a Notei de înscriere producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. Proprietarul perosană juridică înscris poate solicita o singură data producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul de valabilitate a Notei de înscriere, dar până la data predării spre casare a autovehiculului uzat şi eliberarea certificatului de distrugere.
Sursa: voceatimisului.ro

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.